Nya bilder - Brotherus, Kella, Kolehmainen, Lajunen, Parantainen
10.9. - 3.11.2002

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum presenterar fem finländska fotografers nyaste bilder i Tennispalatset. Elina Brotherus (f. 1972), Marjaana Kella (f. 1961), Ola Kolehmainen (f. 1964), Andrei Lajunen (1969-1999) och Jyrki Parantainen (f. 1962) har alla väckt stort intresse både hemma och utomlands. Utställningen presenterar deras produktion från de senaste åren, med fokus både på de allra nyaste verken och verk som inte tidigare visats i Finland.

Utställningen tar avstamp i en mönstring av finländsk fotografi, Magnetic North, som ursprungligen arrangerades i Storbritannien. I den deltog samma konstnärer som nu framträder i Tennispalatset med sina nyaste verk, av vilka en del visas för första gången. Urvalet omfattar ett sextiotal fotografier och ett videoverk av Elina Brotherus.

Marjaana Kella visar en serie fotografier av människor under hypnos. Hennes bilder väcker frågor om det komplicerade förhållandet mellan verklighet och bild. Vad kan man egentligen visa i en bild? Hurdan är den hypnotiserade människans verklighet? Och hurdan är den verklighet som bilden av den hypnotiserade visar? Personerna i Elina Brotherus fotografier står för sin del i ett mångtydigt förhållande till omvärlden och hänvisar samtidigt både till (konst)historien och till nuet, det allmänna och det privata. Brotherus utställningsverk hör alla till hennes nyaste serie The New Painting. Utom personbilderna har också landskap och i synnerhet horisonter en central ställning i serien. Ola Kolehmainens stora fotografier visar den verklighet människan skapat. De skildrar arkitektoniska strukturer, rum och ytor. I Kolehmainens fotografier förvandlas de till nästan abstrakta geometriska element. Jyrki Parantainens serie The Mystery of Satisfaction undersöker den mänskliga naturen: maktlystnad, svårigheten att nå lycka och tillfredsställelse både privat och på det allmänna planet. Människans framfart får en estetiskt finslipad form i Parantainens sceniska bilder.

Andrei Lajunen är en tidigt bortgången begåvad fotograf. Utställningen visar ett digert urval av hans verk. Lajunen tar upp bildens och språkets sätt att forma vår uppfattning om verkligheten. Bilder och ord har sin egen verklighet, som vi vill se som en direkt motsvarighet till omvärlden. Lajunen visar att det finns luckor i överenskommelsen mellan bilden och världen.

Utställningen är arrangerad av Helsingfors stads konstmuseum i samarbete med producent Timothy Persons (Konstindustriella högskolan).

Närmare upplysningar: amanuens Mikko Oranen, tel. (09) 310 87011, 050 345 8537 / museilektor Arja Miller, tel. (09) 310 87007, 050 336 1980

Pressmaterial: informatör Karri Buchert, tel. (09) 310 87004, 050 304 6707

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 20.8.2002


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!